Wednesday, 1 August 2012

कविता

अशांत मनाचा विश्वास आहेस तू.....
कित्येक मित्रांच्यामध्ये खास आहेस तू.......

जीवनात आहे मी कारण माझा श्वास आहेस तू.......
आभारी आहे मी तुझी कारण माझ्या आयुष्यात आहेस तू.......
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
संध्याकाळ झाली की मनाला एक अनामिक हुरहुर लागते..........
तुझा phone येईल याची आपोआप वाट पाहिली जाते......

pulser ची ride आणि चहाबरोबरच्या गप्पा आठवायला लागतात...........
आणि न बोलता घालवलेल्या संध्याकाळी आता खूप हव्याहव्याशा वाटतात.......
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
कसं आहे आपलं प्रेम.....आपल्या दोघांसारख.....
थोडंसं माझ्यासारख अन् खूपस तुझ्यासारख......

थोडंसं वेडं माझ्यासारख....अन् खूपस शहाण तुझ्यासारख......
थोडंसं अल्लड माझ्यासारख अन् खूपस समंजस तुझ्यासारख......

थोडंसं फिल्मी माझ्यासारख अन् भरपूर dialog म्हणणार तुझ्यासारख......
थोडंसं रडुबाई माझ्यासारख अन् अती हळव् तुझ्यासारख......

खूपस practical माझ्यासारख अन् too much romantic तुझ्यासारख......
जर लिहीत गेले तर कमी पडतील 3 वर्ष....
पण खरंच आपलं प्रेम आहे आपल्या दोघांसारख................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
तू आहेस,होतास अन असशील ही..... म्हणून च मी बिनधास्त जगत असते …..

पण तू सोडून तर जाणार नाही या काळजी ने कधी कधी मन धास्तावते…..

मग असं वाटत की तुला पकडून ठेवावं….

हृदयाच्या कोपऱ्यात बंद करून ठेवावं….

पण मग काय करशील तू ???

बंद मुठीतून वाळू सारखा अलगद झिरपून जाशील का तू????

का कोषातून बाहेर पडलेल्या फुलपाखरा सारखा उडुन जाशील तू????

का मागे न बघता निघून जाशील कधीच परत न येणाऱ्या वेळेसारखा???

का राहशील माझ्या हृदयात फक्त माझा बनून????

मला उत्तर माहितीये कदाचित…..

पण तरी मी वाट पाहतीये तुझ्या उत्तराची………….
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
तू लांब तरी मनाच्या इतका जवळ
की तुझ्या (imaginary)मिठीत असताना वाऱ्याचा स्पर्श ही नाही होत.....

तू लांब तरी मनाच्या इतका जवळ
की माझ्या सोबत तुझ्या पावलांचे ठसे बघून जमिनीला ही आश्चर्य वाटावं....

तू लांब तरी मनाच्या इतका जवळ
की आरश्यात माझ्या ऐवजी तुझ च प्रतिबिंब दिसावं....

तू लांब तरी मनाच्या इतका जवळ
की प्रत्येक गाणं ऐकताना तुझ्या गुणगुणन्याचा भास व्हावा......

तू लांब तरी मनाच्या इतका जवळ
की तुझ्या नुसत्या असण्याने सगळ काही उजळून निघावं......

तू लांब तरी इतका जवळ
की अस वाटत तुझा सहवास अनुभवण्यासाठी परत प्रेमात पडावं.......

ये लवकर
आता नाही सहन होत.....
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ते मंतरलेले दिवस.....
त्या भारावून टाकणार्‍या गोष्टी.....
अन् आता
मनात साठून राहिलेल्या आठवणी...........

एकमेकांच्या डोळ्यात पाहिलेली स्वप्नं.......
हातात घेतलेला हात......
एकमेकांच्या प्रेमात बुडालेले क्षण......
सगळंच नाही शकत सांगू
या क्षणी .......
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
प्रत्येक वेळा पाऊस कसा वेगळा वेगळा भासतो,
तुझ्या रूपात दर वेळी पाऊस नव्याने कळतो

तू सुद्धा पावसासारखा वागतोस लहरी,
तुझ्या मनातल्या गोष्टी मला कळतील का रे कधी??

पाऊस निदान शब्दामध्ये मांडता तरी येतो,
तुला मात्र माझ्यामध्ये बांधता येईल का रे कधी??

पाऊस यायच्या वेळेस मेघ चाहूल तरी देतात,
तू मात्र निघून जायची वेळ आली तरी कळू दिलं नाहीस कधी...

असं काय नातं आहे तुझं आणि पावसाचं
दर वेळेस मला कोड्यात पाडून निघून जाता दोघेही,
तो येईल याची खात्री असते तरी
पण तुझं काही सांगता येईल का कधी???
-----------------------------------------------------------------------------------------
अचानक हातातले हात सुटून जातात
जेव्हा काही माणसं आयुष्यातून निघून जातात तेव्हा मनाला चटका लावून जातात.....
जाता जाता मात्र मनात आठवणी आणि डोळ्यात पाणी देऊन जातात.....
------------------------------------------------------------------------------------------
तू च सगळं जग होतास एकेकाळी 
आता तू नसण्याची सवय करून घेतेय......
तुझं चालणं,बोलणं या सगळ्यांत मिसळून गेलेली मी.....
आता तू नसताना थोडी अडखळतेय.....

तू दिलेले क्षण आता आठवणी होऊन जातील...
पण तरी आपली स्वप्न विसरता नाही येतेय.....
ज्या धाग्यात बांधलं एकमेकांना...
त्याचा  गुंता हळू हळू सोडवतेय.....

तू म्हणजे वाट्टेल ते येऊन सांगायला दुसरं मन होतास रे माझं...
म्हणून च आता स्वतःच्या नजरेला नजर द्यायचं पण टाळतेय.....
पूर्वी सगळं तुझ्यापाशी सुरु होऊन तुझ्यापाशीच संपायचं...
आता तुझ्याविना स्वतःच अस्तित्व शोधतेय...

हळू हळू का होईना पण तुझ्यापासून दुरावतेय....
तुला विसरतेय...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
असंच राहू दे ना आपलं नातं
त्याला उगाच प्रेमाचं नाव नको देऊया
आहोत ना एकमेकांसाठी खास
मग एकमेकांना घाव नको देऊया

कधी उदास असू,तर कधी खुदकन  हसता येईल
हृदयामध्ये थोडी अशी जागा
जीवनाच्या वाटेवर दमलोच कधी,
तर तुझ्या सोबतीने बसता येईल

पण ज्या छळतील आपल्याला अशा
आठवणींचा गाव नको देऊया
असंच राहू देना आपलं नातं,
त्याला उगाच प्रेमाचं नाव नको देऊया!!!!!

प्रेमात नेहमी दुःखच असते
मग कशाला त्या दुःखाच्या वाट्याला जाऊया
प्रेम आहे न दोघात हे फक्त
आपल्या नजरेला कळू देऊया

असंच राहू दे ना आपलं नातं
त्याला उगाच प्रेमाचं नाव नको देऊया
आहोत ना एकमेकांसाठी खास
मग एकमेकांना घाव नको देऊया!!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
दिलीस तू  फुले , फुलले ऋतू त्यांच्यामध्ये 

दिलीस तू स्वप्ने , दिसले भविष्य त्यांच्यामध्ये 

दिलेस तू क्षण , उलगडल्या आठवणी त्यांच्यामध्ये 

दिलास तू श्वास , जुळले जीवन त्यांच्यामध्ये